Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu Cenátor.cz

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou vydané podle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Portál Cenátor.cz (dále jen „portál“) provozuje obchodní společnost FILIPES MEDIA s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 07650175, zapsané v obchodním rejstříku , C 304769 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „provozovatel“), která vydává tyto podmínky.

Podmínky upravují některá práva a povinnosti vyplývající z obchodních vztahů vzniklých na základě závazků uzavřených mezi provozovatelem a obchodníkem, který užívá služby portálu za úplatu (dále jen „obchodník“). Uzavřením smluvního vztahu mezi provozovatelem a obchodníkem se podmínky stávají součástí smluvního vztahu a to v rozsahu, v jakém si neodporují s ustanovením smluvního vztahu. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

II. Služba

Provozovatel prezentuje zboží obchodníka po uzavření smluvního vztahu na svém portálu za úplatu. Prezentované zboží na portálu odkazuje na webové stránky obchodníka, na které se dostanou zákazníci přes odkaz na zboží obchodníka na portálu. Přímo na portálu nelze prezentované zboží přímo objednat zákazníkem. Obchodníci poskytují provozovateli údaje o svém zboží ve formě dle čl. III, které bude následně zveřejněno na portálu.

III. Uzavření smluvního vztahu

Nabídku vůči provozovateli činí obchodník, přičemž provozovatel musí s touto nabídkou projevit výslovný souhlas, aby došlo k uzavření smluvního vztahu.

IV. Forma XML

Obchodníci předávají informace o prezentovaném zboží provozovateli v požadované formě XML, který bude k dispozici online ke zpracování provozovatelem. Obchodník předává data o zboží, které je určeno jednotlivě jako samostatná položka, způsobilá být předmětem objednávky zákazníka, tedy návštěvníka portálu.

V. Práva a povinnosti obchodníka

Informace o prezentovaném zboží musí obchodník uvádět pravdivě a aktuálně. Tyto informace musí být v souladu s právním řádem České republiky, především musí být obchodník oprávněn s tímto zbožím nakládat. Zboží nesmí vykazovat zjevné, ani právní vady.

Informace o zboží, které obchodník provozovateli poskytl, nesmí porušovat práva vyplývající z duševního vlastnictví a z trestněprávních předpisů. Obchodník je odpovědný za poskytnutá data o zboží a v případě porušení zákonné či smluvní odpovědnosti je povinen k její náhradě.

V případě jednostranné změny obchodních podmínek provozovatelem je obchodník oprávněn změnu odmítnout a závazek vypovědět ve výpovědní době 2 měsíce. S výpovědí není spojena žádná povinnost vypovídající strany.

VI. Práva a povinnosti provozovatele

Data o zboží ve formě XML smí provozovatel libovolně užívat a upravovat pro svůj portál a to jak po dobu smluvního vztahu mezi provozovatelem a obchodníkem, ale také i po skončení tohoto vztahu. Provozovatel je oprávněn měnit data o zboží ve formě XML podle technických požadavků portálu.
Provozovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu obchodní podmínky změnit. Tuto skutečnost oznámí druhé straně písemně.
Provozovatel se výslovně zříká odpovědnosti za škodu způsobenou obchodníkovi, který s ním vystupuje ve smluvních vztahu mezi podnikateli a není tak ve slabším postavení. V takovém případě obchodníkovi nevzniká právo na její náhradu a obchodník nese tuto škodu sám.

VII. Cena služby

Účtování ceny služby bude podle aktuálního ceníku za paušální měsíční poplatek. Ceník je zveřejněn na webových stránkách portálu. Faktura za příslušný měsíc poskytování služby bude vystavována předem prvního dne v měsíci, za který mají být služby poskytovány.

VIII. Ochrana osobních údajů

Provozovatel jako správce zpracovává osobní údaje obchodníka v souladu s nařízením EU č. 2016/678 (dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů tak aby docházelo k naplnění práva každého na ochranu soukromí.

Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi provozovatelem a obchodníkem. Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy a plnění právních povinností.

IX. Závěrečná ujednání

Veškeré právní vztahy mezi provozovatelem a obchodníkem se řídí českým právem. Případné spory se budou strany přednostně snažit vyřešit smírně. V případě, že nedojde ke smíru, obě smluvní strany výslovně sjednávají místně příslušným soudem pro řešení sporů obecný soud provozovatele.

Práva a povinnosti z právních vztahů nevyplývající z těchto podmínek se řídí ustanoveními soukromého práva, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2020

V Praze dne 7. 2. 2022

FILIPES MEDIA s.r.o.